Lạy Thượng Đế của con, con xin chứng nhận rằng Ngài đã tạo nên con để hiểu biết Ngài và tôn thờ Ngài. Con xin thú nhận, ngay lúc này, con thật là bất lực trước uy lực của Ngài, và nghèo nàn trước sự phong phú của Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

Đức Baha’u’llah

أَشْهَدُ يا إِلهِي بِأَنَّكَ خَلَقْتَنِيْ لِعِرْفانِكَ وَعِبادَتِكَ أَشْهَدُ فِي هذا الْحِيْنِ بِعَجْزِيْ وَقُوَّتِكَ وَضَعْفِيْ وَاقْتِدارِكَ وَفَقْرِيْ وَغَنائِكَ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمُهَيْمِنُ الْقَيُّومُ

حضرة بهاءالله

Bahá’ís recite one of three obligatory prayers revealed by Bahá’u’lláh each day:

  • either a short prayer consisting of a few brief lines, which is said between noon and sunset;
  • a medium obligatory prayer consisting of several verses, which is recited in the morning, at noon and in the evening;
  • or a long prayer, which is recited once in twenty-four hours.

« These daily obligatory prayers, together with a few other specific ones, such as the Healing Prayer, the Tablet of Aḥmad, have been invested by Bahá’u’lláh with a special potency and significance, and should therefore be accepted as such and be recited by the believers with unquestioning faith and confidence, that through them they may enter into a much closer communion with God, and identify themselves more fully with His laws and precepts. »

—From a letter written on behalf of Shoghi Effendi

Further Information