Có ai ngoài Đức Thượng Đế phá tan mọi trở lực. Chúng con xin dâng lời chúc tụng. Lành thay Đức Thượng Đế, Ngài là Đấng Chúa tể duy nhất. Tất cả mọi người đều là tôi con Ngài và phục tùng chỉ dụ của Ngài.

Đức Bab

هل من مفرّج غير الله قل سبحان الله هو الله کلّ عباد له وکلّ بأمره قائمون

حضرة الباب

The “Remover of Difficulties” is a short invocation revealed by The Báb and is one of the most well-known and best-beloved of all Bahá’í Writings.

For More information