దేవుడుతప్ప కష్టనివారకుడు ఎవడైనా ఉన్నాడా? ప్రవచించు: దేవుడు ప్రశంసితుడు! ఆయన దేవుడు! అందరూ ఆయన సేవకులు, అందరూ ఆయన ఆజ్ఞకు బద్ధులు.

బాబ్

هل من مفرّج غير الله قل سبحان الله هو الله کلّ عباد له وکلّ بأمره قائمون

حضرة الباب

The “Remover of Difficulties” is a short invocation revealed by The Báb and is one of the most well-known and best-beloved of all Bahá’í Writings.

For More information