ఓదేవా! నన్ను నడిపించు, నన్ను రక్షించు; నన్నొక శోభాదీపికను, ఉజ్జ్వలతారను గావించు. నీవు మహాశక్తి యుతుడవు, అధికార పరిపూర్ణితుడవు.

అబ్దుల్-బహా

خدایا هدایت نما حفظ فرما سراجِ روشن کن ستارۀ درخشنده نما توئی مقتدر و توانا

حضرت عبدالبهاء

This most beloved of all Bahá’í prayers for children was originally included in a letter from ‘Abdu’l-Bahá to a certain “Mrs. E.C.” (Ella Cooper) and published in Star of the West, vol. 9, no. 10 (September 8, 1918), p. 114.

You can see the prayer in the second-to-last paragraph on the right-hand column of that page by following

http://starofthewest.info/viewer.erb?vol=09u0026amp;page=114u0022 target=u0022_blank

Screen-Shot-2020-12-05-at-19.16.48
English translation of this prayer published for the first time in Star of the West (1918)

Interesting Fact

The portion of this earlier translation which reads “illumine the lamp of my heart” is actually a mistranslation of the original text, whereby siráj-i-rawshan kun has been misread as siráj rawshan kun. It was later changed to correctly read “make of me a shining lamp,” which is now part of the authorized translation of this prayer.

For More information